Skip to content

OCHRANA MOTÁKA LUŽNÍHO 2023

Ochrana hnízd motáka lužního (Circus pygargusv okresech Jindřichův Hradec a Tábor v roce 2023

Člen našeho spolku Josef Veselý již od r. 2011 pracuje na projektu Ochrana hnízd motáka lužního v okresech Jindřichův Hradec a Tábor. Kromě těchto dvou okresů má na starosti ještě okres Benešov, Příbram, Beroun, Rakovník.

ÚVOD

Výskyt motáka lužního v ČR a jeho ochrana

Moták lužní (Circus pygargus) patří v ČR k vzácně hnízdícím druhům dravců. Početnost hnízdících párů motáka lužního byla v ČR odhadována na 20–40 párů (Danko et al. 1994). V posledních letech, především díky aktivní ochraně druhu v terénu, početnost narůstá a dosahuje asi 100–150 párů.

V ČR je moták lužní chráněn zákonem č. 114/1992  Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb. jej řadí mezi silně ohrožené druhy živočichů. Nejpřísnější ochrany tento druh požívá i v zemích Evropského společenství, kde je chráněn přílohou I Směrnice o ptácích. V posledních několika desetiletích byl ve většině států Evropy zaznamenán silný pokles početnosti motáka lužního.

Hnízdní biotop motáka lužního

Původně tento druh obýval mokřadní biotopy se zamokřenými loukami, porosty rákosu a orobince, v jižní části svého rozšíření stepní oblasti. V současnosti se těžiště hnízdišť motáka lužního v ČR nachází v náhradních biotopech zemědělsky obhospodařovaných kultur (obiloviny, řepka, pícniny), které svým charakterem jeho původní biotop připomínají.

Příčiny ohrožení motáka lužního a možnosti jeho ochrany

Jelikož vyvádění mláďat motáka lužního spadá do termínu zemědělských sklizňových prací (obiloviny, řepka, pícniny), je většina hnízd tohoto dravce vysečena před vyvedením mláďat v různém stupni stáří. Větší problémy nastávají s vysečením mláďat nebo i hnízd s vejci v porostech pícnin (vojtěška, jetelotrávy), nebo na loukách, kde probíhá seč častěji (2–4× v roce).

Hnízda jsou rovněž ohrožena dalšími negativními faktory: nepříznivé klimatické podmínky (silný a vytrvalý déšť a následné polehnutí plodiny), predace srstnatými predátory (kuna skalní, liška, jezevec, prase divoké, pes domácí, kočka domácí, lasice hranostaj) a predace ptáky (moták pochop, čáp bílý, volavka popelavá). Z důvodu vysokého ohrožení hnízd motáka lužního zejména vysečením zemědělskou technikou během žní, predačního tlaku a negativního působení klimatických podmínek jsou hnízda motáka lužního námi aktivně vyhledávána a ve spolupráci s hospodařícími zemědělci zajišťujeme jejich ochranu.

METODIKA

Záměrem projektu bylo vyhledávání hnízd motáka lužního (Circus pygargus) v tradičních, intenzivně zemědělsky obhospodařovaných oblastech okresů Jindřichův Hradec a Tábor. V případě nepříznivých klimatických podmínek (vichřice, trvalý silný déšť) byla prováděna kontrola hnízd za účelem zjištění jejich stavu, neboť hnízdo může být např. v důsledku silného poryvu větru zcela překryto plodinou, nebo naopak obnaženo. V případě potřeby jsou za těchto extrémních situací prováděny úpravy v okolí hnízda.

V rámci projektu byly kontrolovány příhodné lokality (tradiční hnízdiště) a lokality doporučené regionálními ornitology v okresech Jindřichův Hradec a Tábor. Jedná se především o lokality v bezprostřední blízkosti Tábora a lokality ve východní části Jindřichohradecka v okolí Dačic.

Aby bylo možno celý záměr realizovat, bylo nutno v první řadě vytipovat rámcová hnízdiště motáka lužního, dohledat všechna předpokládaná hnízda a ta označit dřevěnými kolíky před vysečením. Nález hnízda a jeho označení je konzultován s agronomem příslušného zemědělského podniku, který je obeznámen s přesnou lokalizací nalezených hnízd.

Vyhledávání hnízd motáka lužního, jejich označení a zabezpečení před vysečením probíhá průběžně od počátku května, kdy motáci začínají obhajovat svá hnízdiště. Práce na projektu kontinuálně pokračují až do srpna, kdy motáci vyvádí z hnízd poslední mláďata.

Dohledávání hnízd probíhá za účasti dvou osob, kdy jeden pracovník po příletu samice motáka lužního hnízdo zaměří dalekohledem (triedr 10×50) a pomocí mobilního telefonu navede k hnízdu kolegu. Touto metodou dochází k minimalizaci ztrát pošlapáním zemědělské plodiny a současně se výrazně snižuje riziko potenciální predace, neboť k hnízdu vede pouze jedna cesta.

MOŽNOSTI OCHRANY HNÍZD MOTÁKA LUŽNÍHO

a) proti přírodním vlivům (predátoři, počasí)

 • pachový odpuzovač Hukinol používaný v lesním hospodaření proti divokým prasatům, liškám, kunám a dalším
 • oplocení hnízda na ploše 2 × 2 m králičím pletivem (cca 1,20 m) proti srstnatým predátorům a proti rozlézání starších mláďat do okolí, kde hrozí vysečení při sklizňových pracích
 • kontrola hnízd – po letních bouřích a dešti může dojít k zalehnutí snůšky plodinou nebo naopak její obnažení; včasným zásahem a úpravou lze zamezit ztrátám při hnízdění

b) proti činnosti člověka (sklizňové práce)

 • obsečení hnízda – vhodná plocha 50 × 50 m, u menších ploch než 20 × 20 m v kombinaci s oplocením hnízda 2 × 2 m králičím pletivem a odpuzovačem Hukinol apod.
 • pozdržení sklizňových prací v kultuře s hnízdem po domluvě s vedením zemědělských podniků a hospodařících drobných rolníků; tato metoda je málo náročná a zdá se i nejúčinnější; ne vždy však dojde k dohodě s hospodařícím subjektem
 • neprovádět sklizeň v porostech s vyvedenými mláďaty v nočních hodinách: mláďata se v noci před obilným kombajnem přikrčí a nevzlétnou, tudíž bývají zabita, přestože jsou již schopna letu
 • transfer – přenesení mláďat z prostoru ohroženého sklizňovými pracemi na místo bezpečné (vedlejší nedozrálá kultura obilovin, mokřad, ruderál apod.); metoda vhodná pro zemědělce i pro ohrožené motáky; zemědělcům při ní nevznikají škody ani problémy se sklizní; starší mláďata není problém přenést až o několik stovek metrů
 • stavba strašáků v nevhodných plodinách, např. pícniny z důvodu nezahnízdění motáků lužních v těchto plodinách; možno plašit i preparovaným výrem

VÝSLEDKY

Rok 2023 byl pro motáky lužní velmi příznivý, a to jak potravně, tak i klimaticky. Celkem bylo na zájmovém území prokázáno 16 hnízdících párů, 8 na Jindřichohradecku a 8 na Táborsku. To znamená, že oproti předchozím letům, na Jindřichohradecku motáků lužních ubývá a na Táborsku silně přibývá.

Hnízdní úspěšnost

Z 16 hnízd celkem úspěšně vyvedeno 49 mláďat: 1×0, 1×1, 2×2, 2×3, 7×4 a 2×5

Ochrana

Při ochraně hnízdy byly použity tyto metody:

 • 4x oplocení hnízda;
 • 3x pachový odpuzovač;
 • 5x koordinace se zemědělci
 • 1x transfer

Ztráty

Celkem predováno 6 mláďat na dvou hnízdech (4+2), pravděpodobně divoké prase, liška, kuna. Dále predace jednoho hnízda s neurčeným obsahem, pravděpodobně divoké prase a na jednom hnízdě 2 mláďata umokla při dlouhotrvajícím dešti.

Kroužkování mláďat

Celkem bylo okroužkováno 53 mláďat na 15 hnízdech.

ZÁVĚR

Rok 2023 je z hlediska počtu hnízdících párů a z hlediska počtu vyvedených mláďat nejúspěšnějším rokem za celou dobu tohoto projektu (projekt zahájen roku 2011).

Celkem ze 16 hnízd vyvedeno 49 mláďat, 1 hnízdění bylo neúspěšné.

Průměrně vyvedených juv. na započaté hnízdění (16) – 3,06 juv.

Průměrně vyvedených juv. na úspěšné hnízdění (15) – 3,27 juv.

PODĚKOVÁNÍ

Na tomto místě bych chtěl poděkovat zástupcům Bělozářka z.s., zemědělských podniků i dalším vlastníkům zemědělské půdy za vstřícný přístup k ochraně hnízd motáků lužních. Zdeňkovi Vondráčkovi, Petru Janečkovi a Michaelu Strnadovi děkuji za pomoc při práci v terénu. Za pomoc při vypracování závěrečné zprávy děkuji Petru Janečkovi. Pracovníkům AOPK České Budějovice a Ministerstvu životního prostředí za poskytnutou finanční podporu.

Tab. 1 – Základní údaje o pozemcích s hnízdy motáků lužních

P.č. Obec, okres Vlastník Typ pozemku Výměra
1 Vesce 1 (JH) ZD Budíškovice orná půda 29,58 ha
2 Horní Slatina 1 (JH) ZD Budíškovice orná půda 16,64 ha
3 Horní Slatina 2 (JH) ZD Budíškovice orná půda 16,64 ha
4 Vesce 2 (JH) Antonín Švec – Slat. orná půda 19,65 ha
5 Lipolec (JH) Lučina Dolní Němčice orná půda 73,50 ha
6 Holešice 1 (JH) Ciz-Agro, a.s. orná půda 72,46 ha
7 Holešice 2 (JH) Ciz-Agro, a.s. orná půda 72,46 ha
8 Slavonice (JH) FREDI, s.r.o. orná půda 10,40 ha
9 Radenín (TA) ZD Hroby orná půda 34,00 ha
10 Smilovy Hory (TA) OÚ Smilovy Hory mokřad
11 Smilovy Hory (TA) OÚ Smilovy Hory mokřad
12 Dolní Hrachovice (TA) OÚ Smilovy Hory mokřad
13 Stará Vožice (TA) Agrospol Mladá Vožice a. s. orná půda 75,21 ha
14 Stará Vožice (TA) Agrospol Mladá Vožice a. s. orná půda 75,21 ha
15 Balkova Lhota (TA) Josef Vaněk, Meziříčí orná půda 12,44 ha
16 Padařov (TA) Václav Čítek orná půda 11,40 ha

Tab. 2 – Konkrétní údaje k typu biotopu, počtu mláďat, predaci a ochraně hnízda

Vysvětlivky k ochraně hnízda: A – oplocení hnízda, B – opoždění sklizňových prací, C – pachový odpuzovač, D – transfer.

P.č. Obec, okres Plodina Počet vyv. mláďat Datum vyv. mláďat Ztráty, predace Způsob ochrany Počet kroužkovaných ml.
1 Vesce 1 (JH) pšenice ozim. 3 23. 7. B 3
2 Horní Slatina 1 (JH) pšenice ozim. 5 12. 7. B 2
3 Horní Slatina 2 (JH) pšenice ozim. 2 23. 7. 2 ml. predována prasaty B 4
4 Vesce 2 (JH) pšenice ozim. 2 25. 7. B 2
5 Lipolec (JH) žito ozim. 0 Predováno celé hnízdo prasaty 0
6 Holešice 1 (JH) ječmen (ozim.) 5 12. 7. A 5
7 Holešice 2 (JH) ječmen ozim. 2 22. 8. 2 umoklá, silný déšť A 4
8 Slavonice (JH) pšenice ozim. 4 23. 7. A, C 4
9 Radenín (TA) tritikále ozim. 4 21. 7. C 3
10 Smilovy Hory (TA) mokřad 3 16. 8. 3*
11 Smilovy Hory (TA) mokřad 4 16. 8. 4*
12 Dolní Hrachovice (TA) mokřad 1 31. 7. C 1
13 Stará Vožice (TA) pšenice ozim. 4 27. 7. C 4
14 Stará Vožice (TA) pšenice ozim. 4 27. 7. C 4
15 Balkova Lhota (TA) žito ozim. 1 14. 7. 4 mláďata predována liškou 5
16 Padařov (TA) tritikále ozim. 5 25. 7. D 5
Celkem 16  hnízd 49 53

*Kroužkoval Jiří Vitovský

Josef Veselý

OPLOCOVÁNÍ HNÍZDA MOTÁKA LUŽNÍHO

TRANSFER HNÍZDA MOTÁKA LUŽNÍHO