Skip to content

ZA ORCHIDEJEMI NA DOBŘÍŠSKU

prstnatec májový. Foto Martin Strnad

Letošní rok jsme se rozhodli v rámci spolku zmapovat lokality dvou chráněných orchidejí prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) a vstavače kukačky (Orchis morio) na Dobříšsku a okolí. O prstnatci
májovém jsme se zmiňovali v přechozím článku, teď si pojďme něco říci o kukačce. Tato dříve nejběžnější orchidej v České republice je už delší dobu na ústupu. Setkat se s ní můžete na kosených loukách i extenzivních pastvinách, na rozdíl od prstnatce májového jí vyhovují i sušší místa a je také více citlivá na jakýkoliv vnos živin (tedy přihnojování luk). Od prstnatce májového jí poznáte podle přízemní růžice listů, které nikdy nejsou skvrnité, a řidšího klasu květů.

Podkladem pro mapování nám byly záznamy z Nálezové databáze ochrany přírody a z botanické
databáze Pladias. Cílem bylo projít všechny staré i novější lokality v oblasti mezi Hostomicemi na západě, Občovem a Višňovou na jihu, Slapskou přehradou na východě a Kytínem a Novou Vsí p. Pleší na severu (z nálezů, které byly dostatečně místně specifikované, se jednalo o 22 lokalit prstnatce májového a 3 lokality vstavače kukačky). Celkem se podařilo během května navštívit 19 lokalit „májáku“ a 2 lokality „kukačky“. Kromě toho byly orchideje hledány i na několika potenciálně vhodných loukách v okolí.

upolín nejvyšší. Foto: Zuzana Strnadová

Výskyt prstnatce májového se nám podařilo ověřit na 14 lokalitách. Zjištěná početnost se pohybovala většinou v jednotkách příp. nižších desítkách kvetoucích jedinců (od 1 ex. do 29 ex.). Na šesti lokalitách (k.ú. Hostomice, k.ú. Kytín a PR a PP Andělské schody) pak byla početnost vyšší v řádech stovek kvetoucích exemplářů (od cca 120 ex. do 588 ex.). Nejpočetnější byla populace v PR a PP Andělské schody (dohromady 677 ex.), kde jsou luční společenstva včetně orchidejí předmětem ochrany území. Kromě toho byly zjištěny tři lokality, které se nám nepodařilo dohledat ve výše zmíněných databázích, jedná se o lokality v k.ú. Rosovice (1 ex.), Nová Ves pod Pleší (13 ex.) a Stará Huť (3 ex.).

V případě vstavače kukačky byl výskyt zjištěn jen na jedné lokalitě ze tří historických, konkrétně v PR Andělské schody v počtu 28 ex., na jedné zjištěn nebyl a další lokalita nebyla veřejně přístupná.

Při průzkumu lokalit jsme zároveň sledovali i to zda se na lokalitách s výskytem provádí nějaký management v podobě kosení. Na většině lokalit se kosení provádí, což je z pohledu orchidejí důležitý faktor přispívající k jejich udržení na lokalitě. Na 4-5 lokalitách (u jedné z nich si nejsme jisti) se kosení neprovádí, s výjimkou jedné lokality se jedná vesměs jen o světliny v lužním lese či o malé lesní loučky s několika málo exempláři. Na těchto lokalitách je z dlouhodobého pohledu (pokud se nezačnou sekat), populace orchidejí bohužel odsouzena k zániku.

Hodnotit změny ve výskytu prstnatce májového a vstavače kukačky v  regionu jen na základě našeho
letošního průzkumu nemůžeme. Je potřeba zmínit, že některá místa jsme navštívili na počátku doby
kvetení rostlin a později vykvetlí jedinci, tak nebyli zaznamenáni. Důležitý je i fakt, že orchideje
nemusí vykvést každý rok. Námi zjištěná početnost i výskyt tak mohou být podhodnoceny.
Na závěr je třeba říci, že chvála patří všem, kdo pečují o naší krajinu způsobem řádného hospodáře a
udržují tak, možná i nevědomky, populace těchto chráněných rostlin při životě.