Skip to content

SLAVÍCI NA DOBŘÍŠSKU (FOTO A VIDEO)

Zpívající samec slavíka modráčka (foto Vítězslav Palan)
Samice slavíka modráčka při kroužkování (foto Vítězslav Palan)

Nevím, zda jste někdy v přírodě slyšeli zpěv slavíka, je to skutečný zážitek. Vidět tohoto pěvce ve volné přírodě je velice těžké, jen velice pozornému pozorovateli se to může podařit, ale jeho zpěv je daleko slyšitelný, a tak nápadný, že ho nelze nezaznamenat. A tento zážitek si mohou v posledních letech dopřávat i obyvatelé a návštěvníci Dobříšska. Tak jak mnohé druhy drobného ptactva z naší přírody mizí, tak naopak pro některé se podmínky zlepšují, a to beze zbytku platí pro slavíky obecné. V ČR se vyskytují čtyři druhy slavíků, jen dva z nich jsou běžnější. Slavík modráček tundrový je velice vzácný ubývající druh, který přežívá jen asi na dvou lokalitách v Krkonoších. Slavík modráček středoevropský je běžnější druh, který naši krajinu obsadil až v posledních letech. To platí zvláště pro Dobříšsko. Veřejnost tento skrytě žijící druh téměř nezná a když někomu ukážu jeho fotografii, tak první otázka zní, co to je? A to žije u nás? Ano, je tak nápadný a krásný, že se ani nechce věřit, že patří do naší avifauny. Když jsem ho poprvé před čtyřmi lety fotografoval, byl jsem u vytržení. To, že jsou v republice lokality, kde se vyskytuje jsem věděl, ale na Dobříšsku? Jako u všech ptáků závisí existence na potravních a hnízdních možnostech. Toto se beze zbytku potvrdilo i zde, neboť přechodně výhodné podmínky posledních tří let se opět změnily a tento druh zde již znovu nehnízdí. Se štěstím ho lze zastihnou již jen na jarním tahu. Co se tak náhle změnilo? Slavík modráček na Dobříšsku hnízdil na okrajích rybníků, které mají pozvolné bahnité břehy, to znamená že nejsou úplně napuštěné. Tyto podmínky nalezl modráček v roce 2018 na Lhoteckém rybníce, kde poprvé na Dobříšsku zahnízdil. Rok 2019 byl rekordní, kdy na Lhoteckém rybníce hnízdil 1 pár, na rybníku Přívaží hnízdili 2 páry a na Vackově rybníce 1-2 páry. V roce 2020 hnízdil 1 pár na Lhoteckém rybníku a rybníku Přívaží. V tomto roce se nám také podařilo znovu odchytit samici modráčka na Vackově rybníce, kterou jsme tam kroužkovali v předešlém roce, takže i tam modráčci hnízdili. Dalším navrátilcem byl samec modráčka, který byl kroužkovaný v roce 2019 na Lhoteckém rybníce a v roce 2020 jsme ho kontrolovali na nedalekém Přívaží. Z těchto několika zpětných hlášení je patrné, že pokud mají modráčci příhodné podmínky, tak se vracejí na stejná místa. V posledních dvou letech jsme je však již vůbec nezaznamenali. Co se stalo? Nic mimořádného, jen na rybnících byla zvednuta hladina vody a tím pádem se zatopilo území pro hnízda a sběr potravy. Toto stačí pro vymizení druhu z naší oblasti. Modráček hnízdí ještě v nezjištěném počtu na Sedlčansku. Třeba se na Dobříšsko opět vrátí.

  Zpěv slavíka modráčka (Luscinia svecica) (video)

Další druh slavíka občasně se vyskytující během tahu na našem území je slavík tmavý, o kterém se rozepisovat nebudu. Je to druh hnízdící na sever od hranic ČR (i když už je hnízdění u nás již doložené) a je jen těžko rozeznatelný od posledního a nejznámějšího druhu, slavíka obecného. Ten se v nedávné minulosti, podle zjištění Martina Strnada vyskytoval v našem širším okolí pouze ve Slapech. Na Dobříšsku jsme ho poprvé zjistili u Lhoteckého rybníka v r. 2019. V r. 2020 jsme již zjistily 3 lokality se zpívajícími samci, v r. 2021 to bylo již 13 lokalit a letos již minimálně 20 lokalit. Rychlost šíření je skutečně velká, až se mi zdálo, že při monitoringu ptáků slyším slavíky obecné téměř na každém kroku, zvláště též na Sedlčansku. Na západ od Dobříše (nejdále Sychrov) už jeho přítomnost není moc doložena, asi proto, že je to mimo hlavní území našeho zájmu. Tam jednoho samce slavíka kroužkovala Eliška v roce 2021. Ten byl následně v květnu letošního roku kontrolován u Nového rybníka, takže jsme doložili jeho přesídlení o 4 km.

  Slavík tmavý (Luscinia luscinia) při kroužkování (video)

U nás je výskyt slavíka obecného vázán na husté křoviny a zarostlá území v okolí vody bez bylinného patra, kde sbírá potravu často hrabáním. Nevybavuji si, že bych ho slyšel někde dále od vody, i když ani to není vyloučeno. Většinou se ozývá na zarostlém přítoku do rybníka, nebo pod hrázemi a v okolí potoků. Na jedné  lokalitě se mi ozývali minimálně čtyři zpívající samci ze suché stráně, ale vzdálené od potoka do 100 m. Proč se slavíci takto rychle šíří těžko s určitostí říci. Bude to souběhem více faktorů a asi rozhodující bude přibývání zarostlých území (i když se někdy zcela zbytečně likvidují), spojené s dobrou potravní a hnízdní nabídkou.

  Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) při kroužkování (video)

Závěrem bych chtěl tedy pozvat všechny milovníky ptačího zpěvu na jarní, nejlépe podvečerní vycházku do okolí Dobříše a jsem přesvědčený, že si budete moci tohoto pěvce s velkým P poslechnout naživo.

  Zpěv slavíka obecného (Luscinia megarhynchos) (video)

FOTOGALERIE